Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna Zielone schroniska w Tatrach Polskich  
Polecamy i zapraszamy
Zielone schroniska w Tatrach Polskich
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Informacje na temat Zielonych schronisk w Tatrach Polskich

 

PROJEKTY ZIELONE SCHRONISKA
 
Oś Priorytetowa 3.
 
Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
 
Projekty:        Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Tatrach Polskich (7 obiektów),
                        Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (11 obiektów).
 
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie
 
Jednostka realizująca: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o.w Nowym Sączu
 
            Celem projektu jest uczynienie ze schronisk górskich PTTK miejsc przyjaznych turystom jak i ograniczenie niekorzystnego ich oddziaływania na środowisko.
 
Cel ten zrealizować chcemy poprzez:
 
1. Wzbogacenie i podniesienie jakości nieodpłatnej oferty 18 schronisk górskich PTTK, opracowanie i wprowadzenie jednolitego standardu tej oferty. W tej części projekt obejmuje:
 
    a.budowę lub uzupełnienie ogólnodostępnej turystycznej infrastruktury schronisk:
        - we wszystkich 18 obiektach: zagospodarowanie otoczenia, miejsc odpoczynku w rejonie obiektów, ogólnodostępne kuchnie turystyczne, suszarnie odzieży, samoobsługowe punkty napraw sprzętu turystycznego, możliwość ładowania akumulatorów telefonów, dostęp do multimediów z informacją turystyczną,
        - poprawa standardu ogólnodostępnych schroniskowych sanitariatów: (Luboń, Wierchomla, Markowe Szczawiny, Pięć Stawów),
        - adaptacja dla możliwej recepcji osób niepełnosprawnych schroniska na Przehybie,      
 
   b.atrakcyjnienie pobytu, opracowanie i wprowadzenie nowych ofert obejmujących:
       - szlaki, trasy i miejsca widokowe (Markowe Szczawiny, Hala Łabowska, Jaworzyna Krynicka),
       - w schroniskach o znaczeniu historycznym odtworzenie pierwotnego wystroju wnętrz jak i wzbogacenie regionalnej aranżacji wnętrz i części wyposażenia niektórych z obiektów (Maciejowa, Turbacz, Przehyba, Morskie Oko, Chochołowska),
       - stałe ekspozycje dot. patronów schronisk, ważnych odwiedzających je osób i ważnych w historii tych obiektów wydarzeń,
       -  rozbudowa ekspozycji przyrodniczej i historyczno-kulturowej (Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK, nowe pomieszczenia i poszerzenie ekspozycji dla ośrodków na Markowych Szczawinach i Turbaczu, poszerzenie ekspozycji na Jaworzynie Krynickiej, budowa i urządzenie ośrodka na Przehybie),
 
    c.wytyczenie nowych tras i propagowanie narciarstwa biegowego, wędrówek na rakietach śnieżnych, skitouru (Beskid Sądecki, Hala Krupowa, Polana Chochołowska),
 
   d.doposażenie schronisk w środki pierwszej pomocy w tym ratujące życie.
 
2. Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury służącej ochronie środowiska i  poszanowaniu energii w tym:
 
- budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków (przy schroniskach na Leskowcu i na Starych Wierchach oraz przy bacówce nad Wierchomlą) oraz  modernizacja również 3 oczyszczalni (w schroniskach na Polanie Chochołowskiej, Hali Gąsieniowej w Tatrach i na Markowych Szczawinach pod Babią Górą),
 
instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w 9 obiektach (Hala Łabowska, Hala Krupowa, Luboń, Maciejowa, Wierchomla, Stare Wierchy, Leskowiec, Markowe Szczawiny, Chochołowska),
 
- uporządkowanie gospodarki odpadami (segregacja, pojemniki, prasy do śmieci) w 18 obiektach w tym we wszystkich schroniskach tatrzańskich.
 
            Spodziewany efekt ekologiczny to:
likwidacja zużycia węgla i koksu w ilości ok. 13,3 t/rok. Redukcja emisji do atmosfery zanieczyszczeń w ilościach:  0,32 t/rok dwutlenku siarki (SO2), 0,35 t/rok tlenków azotu (NOx),  29,3 t/rok dwutlenku węgla (CO2)0,53 t/rok pyłów.
 
3. Działania uzupełniające: promocja projektu i produktu, badania rynku w tym poziomu akceptacji produktu jak i możliwości jego poszerzenia w przyszłości i inne.
 
Prace w trakcie realizacji, planowane zakończenie koniec 2011 r.
 
Wartości całkowite projektów projektów:
            Tatry                                                             3 452 279,40 zł
            Pasmo Beskidów-Gorców-Pienin        6 394 626,20 zł
 
Wartości dofinansowania:
            Tatry                                                             2 014 962,10 zł
            Pasmo Beskidów-Gorców-Pienin        3 842 788,30 zł.
 
 
 
Nowy Sącz, październik 2010 r.                                       PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.
 
 
uwaga:  w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn.:"MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZIELONE SCHRONISKA W PAŚMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN " uległa zmianie wartośc całkowita Projektu i aktualnie wynosi kwotę 6 443 960,95 złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
Nowy Sącz, dnia 21 czerwca 2011 roku
 
 uwaga: w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn:"MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZIELONE SCHRONISKA W TATRACH POLSKICH" uległa zmianie wartość całkowita Projektu, która wynosi aktualnie kwotę 3 455 717,77 złotych (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) oraz kwota dofinansowa, która wynosi po zmianie 1 984 309,84 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych  osiemdziesiat cztery grosze).
Nowy Sącz, dnia 12 kwietnia 2012 roku
 
 
POLANA CHOCHOŁOWSKA
 
            W dniu 16 października 2010 roku w Schronisku Górskim PTTK na Polanie Chochołowskiej odbyły się uroczystości nadania temu obiektowi imienia Ojca Świętego Jana Pawła II, który odwiedził schronisko podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1983 roku.
         Uroczystości te połączone były z wernisażem wystawy pt. „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków”. Na wystawie zgromadzono fotografie Karola Wojtyły upamiętniające Jego wędrówki po Tatrach, film ze wspomnieniami, księgę pamiątkową schroniska z wpisem Ojca Świętego i inne archiwalia dokumentujące Jego pobyt w Tatrach Zachodnich. 
         Wystawa ta, jako stała ekspozycja, jest jednym z elementów, pod nazwą: „Jan Paweł II w Tatrach”, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: „Markowy Produkt Turystyki Górskiej Zielone schroniska w Tatrach Polskich”. Ekspozycja ta jest jednocześnie pierwszym produktem projektu, tym samym rozpoczęła się jego promocja (szczegóły projektu powyżej). 

 

         Przypominamy, że Beneficjentem powyższego projektu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie natomiast Realizatorem Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu.
 
         Zapraszamy do zwiedzania wystawy,
 
 
Ze zdjęciami z Uroczystości, dzięki uprzejmości Osoby je wykonującej, można zapoznać się na stronie PTTK:

 1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

Chochołowska-tablica wystawa.JPG

 
stan realizacji projektu do końca 2010 roku
 
·        w Schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich: prace zakończone to modernizacja sanitariatów, kuchnia turystyczna i suszarnia turystyczna,

 

·        w Schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej do wykonania w ramach programu (poza wystawą, o której wyżej mowa)były między innymi: modernizacja oczyszczalni ścieków, kuchnia turystyczna i suszarnia turystyczna. Do końca 2010 roku wykonano modernizację oczyszczalni ścieków, trwają prace związane z kuchnią turystyczną i suszarnią turystyczną -planowane zakończenie w pierwszych miesiącach 2011 roku,
 
 
·        budowa oczyszczalni ścieków dla schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej – zakres wykonanych prac to dostawa i posadowienie urządzeń oczyszczalni , prace zewnętrzne liniowe: kanalizacja i roboty elektryczne.
 
 
Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 2011 roku
 
 
dodatkowa realizacja projektu do końca lutego 2011 roku
 
  • wykonanie kuchni i suszarni turystycznych w schroniskach PTTK: na Polanie Chochołowskiej, na Hali Ornak i w Dolinie Roztoki 

Chochołowska-suszarnia.JPG

 

 

Chochołowska- kuchnia turystyczna.JPG

 

 

Ornak -kuchnia turystyczna.jpg

 

 

Ornak- suszarnia.jpg

 

 

Roztoka kuchnia turystyczna.JPG

 

 

Roztoka suszarnia.JPG

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 8 marca 2011 roku

 

dodatkowa realizacja projektu we wrześniu 2011 roku:

                   - instalacja kolektorów słonecznych w Schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej w Tatrach

 

 Chochołowska - kolektory.JPG

 

Nowy Sącz, dnia 30 września 2011 roku

 

dodatkowa realizacja projektu w październiku i na początku listopada 2011 roku:

                     - wystawa "Jan Paweł II w Tatrach" - w Schronisku PTTK Nad Morskim Okiem

Morskie Oko wystawa.JPG

 

                      -prasy do zgniatania i prasowania odpadów- jako element "gospodarka odpadami"-wszystkie obiekty tatrzańskie objęte programem

  prasa do zgniatania i paczkowania odpadów.JPG

                     

Nowy Sącz,  7 listopad 2011 roku

 

 dodatkowa realizacja projektu w listopadzie 2011 roku:

                       - zagospodarowanie otoczenia w Schroniskach PTTK w Dolinie Roztoki, Dolinie Pięciu Stawów Polskich i na Hali Ornak

                       - ogólnodostepne suszarnie i kuchnie  turystyczne w Schroniskach PTTK na Hali Kondratowej i w "Murowańcu"

Kondratowa -suszarnia.jpg

Kondratowa -kuchnia i warnik.jpg

                       - taras widokowy w Schronisku PTTK na Hali Kondratowej

 Kondratowa taras.jpg

Nowy Sącz, dnia 30 listopada 2011 roku

    

dodatkowa realizacja projektu na początku 2012 roku:

                   -wykonanie kuchni turystycznej oraz suszarni odzieży w budynku Schroniska PTTK Nad Morskim Okiem wraz z dostawą i montażem urządzeń do przygotowywania wrzątku dla tusyrtów w Schroniskach PTTK Nad Morskim Okiem, na Polanie Chochołowskiej oraz na Hali Ornak

Morskie Oko kuchnia turystyczna.JPG

 

 

Morskie Oko suszarnia turystyczna.JPG

 

Nowy Sącz, 8 marca 2012 roku

 

końcowa realizacja projektu: wykonanie i montaż ławostołów oraz zestawów koszy do segregacji odpadów dla Schronisk PTTK: na Hali Konratowej, Nad Morskim Okiem, na Hali Gasienicowej,na Polanie Chochołowskiej; odtworzenie wystroju dla Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej oraz uzupełnienie wystroju dla Schroniska PTTK Nad Morskim Okiem.

 Roztoka- zagospodarowanie, pojemniki do segregacji odpadów

                      dostarczenie do wszystkich obiektów objętych projektem: elektronarzędzi i narzędzi do punktów naprawy sprzętu turystycznego, defibrylatorów, uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych oraz urządzeń GPS,                  

zakończono realizację projektu: zrealizowane zakresy rzeczowe  TATRY-zakres rzeczowy.PDF

 

         ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ UTWORZONEJ W RAMACH PROJEKTU:

                                                                           www.schroniska.pttk.pl

 

                                                                                                                                                                                          

napisali ( i nie tylko) o projecie między innymi:

Gazeta Krakowska 20 październik 2010.PDF

Gazeta Wyborcza 20 październik 2010.PDF

Dziennik Polski 26 październik 2010.PDF

Newsweek 7 listopad 2010.PDF

Gazeta Krakowska kwiecień 2011.PDF

Tygodnik Podhalanski 29 lipiec 2011.

Gazeta Wyborcza 20sierpnia 2011.PDF

TATRY TPN nr 3-lato2011.PDF

 REPORTAŻ W TV PODHALE - http://tvpodhale.info/tv/reportaze/Zielone_Schroniska_nowy_produkt_turystyczny_w-14710-1.html

 Dziennik Polski -26 sierpnia 2011 roku :

 

Dziennik Polski -26 sierpnia 2011 r.PDF

Polska Gazeta Krakowska- 25 sierpnia 2011.PDF

 

 TVP Kraków 4 października 2011 -  http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/4-x-2011-godz-1830/5402517

Dziennik Polski  7 października 2011r.PDF

 

 

Markowy Produkt Turystyki Górskiej „Zielone schroniska PTTK „
Zielone schroniska, czyli proekologiczna działalność PTTK.
Reportaż o proekologicznych inwestycjach, przeprowadzonych w obiektach PTTK w ostatnich latach.
http://www.youtube.com/watch?v=pYcHlnQh2Yc&feature=email
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnik.jpg

 

 

 

 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl