Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna POWIĘKSZONE RABATY HANDLOWE PTTK  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
 • na Kalatówkach,
 • na Hali Kondratowej
 • na Polanie Chochołowskiej
 • na Hali Ornak
 • na Hali Gąsienicowej
 • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
 • w Dolinie Roztoki
 • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2010-07-22] POWIĘKSZONE RABATY HANDLOWE PTTK

Zasady udzielania

powiększonych rabatów handlowych PTTK w Schroniskach PTTK w Karpatach  Zachodnich, prowadzonych przez Spółkę z o.o. Schroniska i Hotele PTTK  „Karpaty”.

    

 1. Schronisko udziela rabatu handlowego PTTK na zasadach określonych Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 109/XV/2003 z dnia 28 czerwca 2003 roku oraz Zarządzeniem nr  5/2005 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dn. 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad realizacji Rabatu PTTK.

 

 1. Korzystając z przepisu § 3.3 powyższego Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK, członkowie PTTK osoby uprawnione z tytułu jak w pkt. 1 nin. zasad, a posiadające wymienione niżej wyróżnienia i uprawnienia PTTK , otrzymują rabat powiększony do wysokości:

 

·        odznaczeni Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK”, posiadający uprawnienia PTTK, instruktorów, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy, opiekunowie SKKT PTTK i przewodnicy

30% (trzydzieści procent),

·        odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PTTK i Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK”

 

50% (pięćdziesiąt procent)

·        Członkowie Honorowi PTTK

80% (osiemdziesiąt procent).

 

     3.    Powiększonych rabatów udziela się na podstawie ważnej imiennej legitymacji  PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK z bieżąco opłaconymi składkami oraz legitymacji dokumentującej uprawnienia do dodatkowych rabatów:

            - Członkowie Honorowi PTTK – legitymacji nadania godności Członka Honorowego PTTK,

            - członkowie odznaczeni odznakami honorowymi PTTK oraz „Zasłużony Pracownik PTTK” – legitymacji

               odznaczenia,

            - członkowie posiadający uprawnienia PTTK; instruktorów, przodowników turystyki kwalifikowanej,

               społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody,

               znakarzy oraz przewodnicy – legitymacji uprawnienia,

            - opiekunowie SKKT PTTK – zaświadczeniem

 

 1. Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK o którym mowa w  pkt. 3 nie dotyczy Członków Honorowych oraz dzieci i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych  zwolnionych z tych opłat na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997r.

 

 1. Zasady określone w pkt. 2 obligatoryjne obejmują okres do 3 (trzech) następujących po sobie dni pobytu w jednym i tym samym obiekcie.

 

 

 1. W przypadku wątpliwości co do podstaw ubiegania się o powiększony rabat (nieczytelne zapisy lub inne usterki w dokumentach o których mowa w pkt. 3) Schronisko ma prawo odmówić udzielenia powiększonego rabatu, precyzując powód odmowy. Ewentualne zgłoszone w tej sprawie reklamacje rozpatruje i decyzje w sprawie podejmuje Zarząd Spółki.</li> </ol> <p class="> 

   

   

                                                 Zarząd Spółki

                                                                                                                        Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

   

   


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 3 860 500,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl